Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

P

AngolMagyar
pacelépésben halad, kilép, járás, járásmód, kimért lépésekkel megy, lépésben megy, iram, gyorsaság, ha megengedik, iramot diktál, poroszkálás, lelép, lassan halad, lassan megy, lépés, meggondolt lépésekkel megy, vki engedelmével, tempót diktál, ütemre menetel, sebesség, nagy léptekkel ró vmit, poroszkál, menetsebesség, lépked, levegőből irányít
Pacificbékés, nyugalmas, csendes, Csendes-óceán
packkonzervál, bepakol, batyu, becsomagol, borogatás, összeverődnek, megtöm, összeáll, falka, doboz, dobozol, csomagol, cimborálnak, csomag, csomó, málha, összecsődülnek, jégtorlasz, tömörödik, teletöm, tömít, tömeg, poggyász, rakás, pakli, zsúfol, összegyűjt, összeszed, összeválogat, összepakol, halom
package(program)csomag, becsomagol, csomag, csomagol
packagescsomagok, csomagol
pageapródként szolgál, betördel, (lap)oldal, apród, egyenruhás kifutófiú, kerestet vkit, kisinas, lap, lapszámmal ellát, lapszámoz, nevét kiáltva keres vkit, paginál, szállodai kisinas, szoknyafelkötő zsinór, szoknyafogó tű, szoknyafogó csat, oldal
pageslapok
paidfizetett
painfáj, bosszúság, büntetés, fájás, fájdalmat okoz, fájdalom, fenyíték, fenyítés, gyötör, gyötrelem, kellemetlenség, kín, kínoz, szenvedés
painfulfájdalmas
painsfáradozás, fáradság, igyekezet, megerőltetés, vajúdás, szülési fájdalmak
paintbefest, bemázol, beecsetel, festék, ecsetel, fest, festékkel bevon, festi magát, festmény témájául szolgál, kifest, kifesti magát, kirúzsoz, megfest, szavakkal ecsetel, lefest, leír, mázol
painterfestő, festőművész, kikötőkötél, kugár, mázoló, puma, szobafestő, vontatókötél
paintingfestés, festmény, kép
pairegy pár, fogat, házaspár, pár, párosával összerak, párosít
pairskettes
PakistanPakisztán
palacefényűzően berendezett tágas szórakozóhely, előkelő mozi, érseki rezidencia, királyi palota, királyi rezidencia, luxusszálló, palota, püspöki rezidencia
palefényét veszi, fényét veszti, kerítés, fakít, elhalványodik, elsápaszt, elfehéredik, cövek, deszkakerítés, elhalványít, fakó, bekerített hely, cölöp, hatáskör, karó, hegyes léc, színét veszi, színtelen, léckerítés, kifakít, körülhatárolt hely, fakul, halovány, kifakul, színét veszti, halványít, pelyvapikkely, terület, sápaszt, sápadt, határ, halvány, megfakít, palánk, palánkkerítés, megfakul, elsápad
PalestinePalesztina
PalestinianPalesztinai
panelkiemelt szedési mező, könyvtábla-mező, szigetelőlemez, ablaktábla, ajtótábla, szárnyburkolatmező, sávdísz, léggömbburok-mező, nyeregpárna, szerelékfal, fatábla, hídmező, esküdtszék, faborítás, fanyereg, faburkolat, falmező, faburkolattal ellát, esküdtek névjegyzéke, dúsított érchalom, esküdtek lajstroma, bordaköz, bevetődeszka, bizottság, burkol, esküdtnévsor, keretmező, kapcsolótábla-mező, hosszúkás alakú fénykép, kerítésmező, jelző szövetsáv, fórum, orvosok körzeti jegyzéke, munkaközösség, műszerfal, műszertábla, padlómező, panel, nyereglap, mennyezetmező, mezőkre oszt, melegágy-tábla, hátrész, tábla, vasalódeszka, vádlott, vádlottak, táblákra oszt, fejtési mező
panicfejvesztettség, fejvesztettséget okoz, pánikba ejt, páni, fejetlenség, elveszti a lélekjelenlétét, fejetlen kapkodás, elveszti a fejét, fejvesztetten kapkod, megszédít, őrületbe hoz, felfordulást okoz, köles, páni félelembe esik, tomboló sikert arat, zűrzavar, zűrzavart okoz, vakrémület, rémüldözik, riadalom, pánikba esik, pánik, páni félelembe ejt
paperdolgozat, papír, újság
parcikkely, egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban, átlag, árfolyam, bekezdés, egyenrangúság, egyenérték, egyenlőség, jel, kis újságcikk, pari, szakasz, új bekezdés, pari árfolyam, névérték, paragrafus, napi hírek rovata
paragraphbekezdés, paragrafus
parallelmegfelel vminek, megfelelő, hasonlóság, egybevet, hasonló, megegyezik vmivel, párhuzam, párhuzamba állít, párhuzamos, párhuzamos vonal, párja vminek, szélességi kör, vminek megfelel, vmivel megegyezik, vminek a párja, párhuzamos vmivel, vmivel párhuzamos
parametersparaméterek
parentalapító, anya, apa, eredet, forrás, kezdet, kútfő, ok, ős, szülő
parentalatyai, szülői
parentsszülők
ParisPárizs
parishegyházközség, község, parókia, plébánia
parkdísztér, elhelyez, katonai anyagraktár, körülkerít, lerak, park, parkol, parkolóhely, parkosít, vadaskert, telephely
parliamentországgyűlés, parlament
parliamentaryországgyűlési, parlamentáris, parlamenti
partalkotórész, darab, országrész, párt, feloszlik, feladat, felbomlik, kötetrész, elválaszt, alkatrész, elbúcsúzik, elmegy, darabol, dolog, elválik, rész, szerves alkatrész, szétválaszt, szétválik, oldal, kettéoszt, szólam, részvétel, szerep, részben, kötelesség, füzet, tag, választék (hajban), vidék, tájék, töredék, táj
partialelfogult, helyenkénti, parciális, rész-, részbeni, részleges, részlet-, részrehajló
partiallyrészben
participatehozzájárul, közreműködik, részt vesz, résztvesz
participationrészesedés, részesség, részvétel
particularbizonyos, egyéni, különleges, különös, pontos, részbeli, részleges, részlet, részletes, szokatlan
particularlyfőleg, kiváltképpen, különösen
partlyrészben
partnerpartner, partnerként szerepel, részes, táncpartner, társ, társul, üzlettárs
partnershipkereskedelmi társaság, társas viszony, társulás
partsadottság, képesség, részek, tehetség
partyosztag, egyén, csapat, csoport, bűnrészes, brigád, buli, cinkostárs, alak, fél, gyülekezet, illető, parti, pasas, összejövetel, párt, osztott, szerződő fél, vendégség, zsúr, társaság, ügyfél, szóbanforgó személy, különítmény, pofa, részes
passkeresztülmegy, betűzés, átmegy (vizsgán), átsiklik vmin, áthalad, áteresztő, átfutás, áthaladás, átad, átadás, bevezet, passzolás, múlik, passzol, műveletelem, hengerüreg, eltölt, eltűnik, elvonultat, füstjárat, engedély, fogas, felülmúl, elkönyvel, előz, elmúlik, elmegy, elfogad, elfogadtat, előfordul, eltelik, hágó, meghal, levizsgázás, megszavaz, megtörténik, megy, megelőz, kézmozdulat, nem vesz észre, művelet, meghalad, kaliber, igazolvány, halad, határozatba megy, hegyszoros, elléptet, továbbad, túlhalad, szoros, túljut, tölt, történik, továbbhalad, elhalad, sikeres letétel (vizsgáé), telik
passageátutazás, átjáró, átkelés, cső, áthaladás, folyamat, folyosó, menetjegy, rész, kitétel, utazás, vezeték, szakasz, út
passagesemberi érintkezés, kapcsolat
passedáthaladt, tudomásul szolgál
passengerutas
passingarra menő, elhaladás, elmenő, elmúlás, eltűnés, elvonulás, futó, futólagos, halál, igen, nagyon, múlás
passiondüh, dühkitörés, kín, indulat, jézus kínszenvedése, passió, passzió, szenvedély, szenvedélyes szerelem, szerelem, szerelmi hév, szerelmi hevület, szenvedés
passivepassivum, passzív, szenvedő, szenvedő alak, tétlen
pastel, előélet, el vmi mellett, elmúlt, mellett, mellette el, múlt, múlt idő, régi, történelem, után, vmin túl, túl
patalkalmas pillanatban, darabka, lapogatás, kellő alkalommal jött, gyengéd ütés, kapóra, halk lépés, ütögetés, simogat, gömböcske, épp jókor, falapát, gyenge ütés, lapicka, kellő időben jövő, kisállat, kellő pillanatban, vereget, megvereget, tömb, rálegyintés, megcirógat, megpaskol, legyintés, kellő alkalommal jövő, kellő időben jött, veregetés
pathgyalogút, gyalogjáró, járda, kerékpárút, kerti ösvény, ösvény, pálya, út, út(vonal), útvonal, versenypálya
patiencetürelem
patientbeteg, páciens, türelmes
patronállandó kuncsaft, állandó vevő, kuncsaft, pártfogó, patrónus, védnök
patronageállandó vevőkör, fölényeskedés, kegyuraság, pártfogás, védnökség, vevőkör
pattenalap, facipő, klumpa, talapzat, talp
patternminta, motívum, példa, sablon, séma
payfizet, bér, fizetés, fizetség, illetmény, kátrányoz, kiegyenlít, kifizet, kifizetődik, megtérít, viszonoz
payablefizethető
payingfizető
paymentbér, fizetés, fizetség, tiszteletdíj
peacebéke
peacefulbékés, csendes, nyugodt
peakcsúcs, csúcsérték, hegye vminek, maximum, orom, rekesz, rész, szemellenző, tetőfok, vminek a hegye
peasantföldműves, paraszt
peculiaregyházközség, egyéni, furcsa, jellegzetes, jellemző, különleges, különös, saját, sajátos, sajátszerű, speciális, sajátságos, templom, tulajdon
penól, írótoll, börtön, bezár, bezsúfol, akolba zár, akol, akolba terel, bekerít, fogalmaz, ketrecbe zár, őrizetes cella, ketrec, karám, karámba zár, írás, gát, ír, írásba foglal, karámba terel, madártoll, rajztoll, megír, összeterel, ólba zár, nőstény hattyú, ültetvény, toll, tollhegy, töltés, tollforgató, siti, sitt, rekesz, járóka, író
penalbüntetendő, büntethető, büntető, törvénybe ütköző
penaltybírság, büntetés, büntető, hátrány, hibapont, kötbér, pénzbüntetés, tizenegyes
pencilbeír a fogadókönyvbe, ceruza, ceruzával felvázol, ceruzával ír, ceruzával jelöl, ceruzával lerajzol, ceruzával leskiccel, ceruzával megjelöl, ceruzával rajzol, ecsetel, kis ecset, rudacska
pensionpanzió, penzió, nyugdíj, nyugdíjban részesít vkit
peoplealárendeltek, alkalmazottak, benépesít, család, ember, emberek, köznép, lakosság, munkások, nép, népesség, rokonok
peoplesnépek
per-ként, vminek révén
percentageszázalék
perceptionérzékelés, észlelés, észrevétel, felfogás
perfectbefejez, bevégez, hibátlan, kész, kifogástalan, teljes, tökéletes, tökéletesít
perfectlyteljesen, tökéletesen
performeljátszik, előad, elvégez, játszik, megtesz, szerepel, teljesít, véghezvisz, végrehajt
performancemegtétel, játék, előadás, elvégzés, eljátszás, kialakítás, minőség, működés, működési adatok, teljesítés, teljesítmény, teljesítőképesség, véghezvitel, végrehajtás
performedvégrehajtott
perhapsesetleg, talán
periodlezajlási idő, ma, jelenkor, időtartam, ismétlődő időköz, keringési idő, időköz, fázis, idő, ciklus, időszak, korszak, körmondat, visszatérő időköz, szak, kor, korabeli, történelmi, tanítási óra, tartam, szakasz, periódus, pont (írásjel), stíl-, pont, mondat, óra
periodsmenstruáció
permanentállandó, maradandó, maradó, permanens, tartós
permanentlyállandóan, folyamatosan, maradandóan, permanensen, tartósan, véglegesen
permissionbeleegyezés, engedély, hozzájárulás
permitenged, engedély, engedélyez, engedélyt ad vmire, megenged
permittedengedélyezett
persistentállandó, állhatatos, folyamatos, folytatódó, ismétlődő, kitartó, örök, szívós, tartó, tartós
personegyén, ember, személy, szereplő, valaki
personalegyéni, individuális, magán-, saját, személy-, személyes, személyeskedő, személyi, személyi hír, személyi hírek
personalitiesszemélyeskedés
personalityegyéniség, kimagasló személyiség, személy, személyiség
personallyami engem illet, részemről, részünkről, személy szerint, személyesen
personnelalkalmazottak, személyzet
perspectivekilátás, látvány, perspektíva, távlat, távlati
persuademeggyőz, rábeszél, rávesz
persuadedrábeszélt
peterfütyi, hímvessző, kuki, mackó, páncélszerkény, Péter
petitionesedezés, felirat, kér, folyamodvány, beadvány, esdekel, felterjesztést intéz, fohász, feliratot intéz, felterjesztés, folyamodványt benyújt, kérelem, ima, kereset, kérvény, könyörgés, petíció, könyörög, kérvényt benyújt, kérve kér, kérelmez, kérés
petrolbenzin
phaseegymásutánját meghatározza vminek, állapot, fázaisait meghatároza vminek, fázis, fázisba hoz, fázisokra bont, fázisokra oszt, fok, időpont, mozzanat, periódus, szakasz, szakaszait meghatározza vminek, sorrendjét megállapítja vminek
phenomenajelenség
phenomenonjelenség
philosophicalbölcs nyugalmú, bölcs, bölcseleti, bölcsészeti, filozófiai, filozófikus, filozófusi, higgadt, józan, megadó, mélyen szántó, mérsékelt, mélyen járó
philosophybölcsészet
phonefelhív (telefonon), hívás, telefon, telefonál
photofénykép, fotó, kép
photographfénykép, kép
photographerfényképész
photographicfényképező
photographyfényképészet
phraseállandósult szókapcsolat, frázis, kifejez, kitétel, mondás, mondat, nyelvi fordulat, szavakba foglal, szólam, szólás, üres szavak, üres szólam
phrasesfrázis
physicalfizikai, gyógyhatású, gyógyító, invalidus, orvoslásra szoruló, természeti, természettani, testi
physicallyfizikai szempontból, fizikailag, természettanilag, testileg
physicsfizika
pianohalkan, piano, zongora
pickkiszemel, fogpiszkáló, csipked, eszeget, gondosan kiválaszt, kiválaszt, szed, csákány, csipeget, kikeres, gondosan megválogat, java vminek, kipiszkál, leszed, piszkál, letép, kiszed, váj, vminek a színe-virága, vminek a java, kiválogatás, szedeget, szúr, tép, színe-virága vminek, kopaszt
pickedhegyes végű, kecses, eleje vminek, csúcsos, díszes, hegyes, kiválogatott, kiszemelt, kiválasztott, legjava vminek, szedett, szemelt, válogatott, leszedett, színe-java vminek, takaros
pickingércszemelés, ércválasztás, ércválogatás, feltörés, megválogatás, csipegetés, borzasítás, csákányozás, bogáncsolás, csipkedés, osztályozás, kinyitás, gümölcsszedés, kicsipkedés, kiválogatás, szedés, válogatás, vetülékvonal bevetése, gyapjúszövet felületi tisztítása, vetülékfonal átdobása, vetülékfonal beverése, vetélő átdobása, nem teljesen kiégett tégla, megtisztítás, kiválasztás, szüret, szüretelés
pictureábra, ábrázol, érzékeltet, film, kép, lefest, leír, tévékép
picturesmozi
piecedarab, árucikk, bábu (társasjátékban), foltoz, alkatrész, hozzátold, kompozíció, megfoltoz, megtold, munkadarab, műtárgy, ritka példány, színdarab, vég (szövet), zenedarab, pénzdarab, tekercs, toldoz
pilotkalauzol, áramellenőrző jelzőlámpa, jelzőlámpa, kalauz, előfutó mozdony, bölényhárító, ellenőrző mozdony, irányít, kísérleti, kormányos, próba-, útmutató, vezérlőcsap, révkalauz, kormányoz, pálya javítását ellenőrző mozdony, vezet, vezető, pilóta
pinkborsos (történet), csetri, fiatal lazac, baloldal felé kacsintgató, fürge cselle, kis vitrolás keskeny tattal, kissé balos, legjobb a maga nemében, mérsékelten baloldali, pikáns (történet), rókavadász, rózsaszín, szegfű, veres frakk, rózsaszínű, rózsás
pipeelvezet, furulyán eljátszik, elfurulyáz, dudál, dudán eljátszik, eltilinkóz, csövön át továbbít, csővezetéken továbbít, csővezetékkel ellát, csőszerűen vasal, alácsövez, cső, csővezetéken átszivattyúz, dalol (madár), sípon eljátszik, liheg, guvríroz, koaxiális kábelen továbbít, dugványoz, pipa, rí, fuvolahangon eldalol, hajósíppal összehív, furulyázik, fújja a dudát, tilinkón eljátszik, fuvolázó hangon beszél, fütyörész, fütyül, zsinórral szegélyez, tilinkózik, zsinórral beszeg, zsinórral paszpoloz, sír, sivít, sípot fúj, sípjelet ad, sípjelzést ad, sípol, sípjelzéssel összehív, sipít, sipító hangon beszél
pitchstand, elárusítóhely, előre bukik, ereszkedik, dőlés, dob, dobás, duma, felüt, csúcs, bódé, bukdácsolás, bekátrányoz, állít, beszurkoz, csúcspont, tetőfok, hajlásszög, kővel bélel, hangmagasság, kövez, lejt, fogosztás, földbe szúr, földbe ver, hajít, hányódás, hangot vmihez mér, halandzsa, tetőhajlás, tetőpont, vaker, szurok, táborozik, szöveg, hajítás, esik, felállít, lejtősség, meghatároz, osztóköz, magaslat, lejtés, lejtősödik
placeállás, állóhely, alapterület, alkalmaz, tisztség, kitétel, passzus, ügykör, rábíz, lakás, otthon, munkahely, mértani hely, helyérték, kihelyez, nyaraló, helyezés, helyiség, helység, felismer, étterem, felad, helyez, hely, megillető hely, elhelyez, eszközöl, rendez, teríték, szöveghely, terület, tesz, tiszt, tér, sorrendiség, ülőhely, uzsonnázóhely, térség, sorhely, sorrend, rész, rang, pont, hivatali beosztás, hivatás, kereskedelmi piac, hivatali tisztség, város, villa, vendéglő, ház
placedlerakott
placeshelyez
placinghelyezés
plainlapos, leplezetlen, mintázatlan, érthető, érthetően, félreérthetetlenül, lapály, egyszerű, egyenes, egyenletes, csúnya, alföld, dísztelen, egyszínű, közérthető, közönséges, síkság, világos, őszintén, róna, őszinte, rónaság, nem csinos, polgári, sík, nem szép, nyílt, nyíltan, nyilvánvaló, tisztán kivehető, világosan, uni, tisztán látható, szimpla, tiszta, tisztán hallható, színezetlen, szabad, szemmel látható, sima
plaintifffelperes, sértett
planábra, elgondolás, alaprajz, alaprajzot készít, felülnézet, megtervez, terv, tervezet, tervrajz, tervez, tervrajzot készít, vázol
planegyalul, gurító, gyalu, ereszke, boglárfa, egyenletes felületű, eszmei sík, hordfelület, sík, platán, kétdimenziós, nívó, síkfelület, síkidomszer, platánfa, színvonal, síkbeli, repülőgép, sima, szárny, szint, szállítóvágat, síklap, siklórepüléssel száll
planetbolygó
plannedelőre megrendezett, kitervelt, megrendezett, megtervezett, szervezett, tervezett, tervszerű
planningtervezés
plantbesúgó, csemete, beépített ügynök, berendezés, palánta, nézőnek álcázott színész, gyártelep, géppark, gyáregység, felszerelés, dugvány, elhelyez, gépállomány, rendőrspicli, cserje, detektív, növény, előre kifőzött svindli, svindli, gyár, ipari berendezés, növekedés, letelepít, lopott jószág, kicsinált dolog, trükk, üzem, ültet, termés, titkosrendőr
plasterfeljavít (talajt), flastrom, vakolat, tapasz, bevakol, bemázol, betapaszt, begipszez, agyonrak, begipszel, beken, elhalmoz, gipszvakolat, letapaszt, gipszbe tesz, gipszel, túlhalmoz, tapaszt tesz vmire, odaragaszt, odatapaszt, megken, kártérítést fizet, leragaszt, jóvátesz, flastromot tesz vmire, vastagon beborít
plasticalakítható, formálható, képlékeny, műanyag, plasztikai
plateezüstöz, fed, egészlapos ábra, akkulemez, aranyoz, ezüstnemű, nemesfémmel bevon, névtábla, lap, lapít, laposít, fényképező lemez, fon, galvanizál, kupa, nyomólemez, fémétkészlet, fémlapokkal fed, nyomódúc, lemez, préseléssel fényez, klisé, nemesfémmel befuttat, mángorol, műfogsor tartólemeze, lemezel, klisíroz, versenydíj, sző, tányér, vasal, tábla, számtábla, szétlapít
platformrakfelület, alapelvek, terasz, padozat, kocsielőtér, lövegtalpazat, fedélzetpárkány, eszmei sík, fedélzet, hídpadlózat, dobogó, állás (istállóban), állomási előtér, emelvény, peron, padlóemelvény, platform, vágány peronja, vasúti kocsi peronja, vágány, szónoklatok, telitalp, szónoklás, pódium, politikai program, plató, fennsík, vasúti kocsi platformja, vízszintes rész ferde kőzetben
playráirányít, darab, alakít, bánik vkivel, eljár, kihív (kártyát), játszódik, kifáraszt, kezel, szabad mozgás, lógás, kijátszik, kotyogás, játék, játéka van, játékmód, játékosan mozog, hazárdjáték, forgat, hangszeren játszik, előadás, eljátszik, előad, fáraszt, holtjáték, kotyog, színdarab, szórakozás, színmű, színjáték, tesz (kártyát), szerencsejáték, szól (hangszer), munkaszüneteltetés, játszás, játszik, táncol, színielőadás, szerepel, rátesz (kártyát), szabad mozgása van, szabad játéka van, működik, működés, játszadozik, gyors váltakozás, megcéloz, mozgása van, munkahelyről való távolmaradás, megjátszik, viselkedik vkivel, tréfa, tréfálkozás
playerjátékos
playingjátszás
pleasantkellemes
pleasekérem, örömet okoz, örömet szerez, tetszik
pleasedelégedett, megelégedett, örül
pleasureélvezet, gyönyör, gyönyörűség, kedv, kedvtelés, kéj, óhaj, öröm, szórakozás, tetszés
plentybőség, eléggé, gazdagság, jólét, sok vmiből
plotábrázol, kifőz, kitervel, földdarab, cselekmény, cselszövés, kieszel, összeesküszik, összeesküvés, parcella, szerkeszt, telek, tervez, tervrajz, terv, tervel, térképez, tartalom
plushozzáadva, és, külön, meg, összeadásjel, plusz, pluszjel, pozitív, több, többlet, többlet-
pockethegyszakadék, katlan, fészekbe helyez, eltűr, fészek (szelepé), fészket készít, zsebre rak, elrejt, elfektet, elfojt, bezsebel, bekerítés, bekerített alakulat, csomagolózsák, akadályoz, eltulajdonít, zsebre tesz, kisebbségi sziget, lyukba lök, legyűr, lyuk (biliárdasztalon), miniatűr, lyukba taszít, mini, megtart magának, gázzal telt üreg, katlanba szorult alakulat, lenyel, visszatart, zsebre vág, zseb-, zsebébe tesz, zsebébe süllyeszt, zsák, zseb, vízzel telt üreg, légzsák, kisebb érclencse, erőt vesz, nem mutat, táska (szem alatt), visszafojt, szó nélkül eltűr
poemköltemény, vers
poetköltő
poetryköltemények, költészet, költőiesség, költőiség
pointág, irányít, hegyez, írásjelekkel ellát, háromszög (puufjátékban), hely, jellemvonás, kimutat, kard, kihézagol, földfok, földnyelv, fugáz, érintkezőcsúcs, kérdés, egység, ék, él, diakritikus jel, csattanó, csúcs, diakritikus pont, állja a vadat (kutya), ceruzahegy, fémvégű fűző, pont, pontszám, tollszem, tizedespont, részlet, tű, váltócsúcs, tollhegy, rámutatás, ponteredmény, hegyfok, pontérintkező, mező, pontérték, hegy, oldal, nyert labda, poén, mutatás, mutat, konnektor, lényeg, megmutat, kürtjel, fali csatlakozó, varrott csipke, vonás
pointedcsúcsos, éles, félreérthetetlen, hegyes, nyílt, tömör, velős
pointinghézagolás, helyzet-megállapítás, fugázás, diakritikus jelek, diakritikus pontok, célzás, beállítás, beirányozás, dalszöveg-jelölési mód, hegyezés, hézagkikenés, hézagolóhabarcs, kihegyezés, kötélvég hegyezése, központozás, kihézagolás, kiélesítés, kiélezés, váltóállítás, mutatás, pontozás, szemhegyezés, mutogatás, interpunkció
pointsfali konnektor, kitérővágány, konnektor, pontok, váltó, szakaszhatárok
PolandLengyelország
poleborbélycégér, bot, belső kör, árboc, becsap, belső pálya, 5,03 méter, 25,3 négyzetméter, aládúcol, nyél, pólus, fiatal fa törzse, emelőrúd, horgászbot, elektród, felső árbocsudár, karó, pózna, origó, elektródpólus, elválasztórúd, karóz, rászed, póluspont, lop, lengyel, mérőrúd, kocsirúd, kidúcol, sarkpont, suháng, zászlórúd, sarok, rúd, rúddal taszít, sark, rúddal hajt, evezőrúd
policekörletrend, közrendőr, biztosítja a rendet, fenntartja a rendet, laktanyarend, rendbe tesz, rendet csinál, rendőr, szobarend, takarítás és rendcsinálás, táborrend, rendőrség, rendszabályoz
policyállamvezetés, eljárásmód, irányvonal, politika, vezérelv
polishfényez, fényesít, csiszoltság, fény, csiszol, fényesítő, fényezés, fényezőanyag, jó modor, kicsiszol, kifényesít, kifinomít, ragyogás, tisztít, lengyel, políroz, kitisztít
politicalpolitikai
politicianpolitikus
politicsaljas politikai játékok, államtudomány, önző pártpolitika, politika, politikai mesterkedés, politizálgatás
pollelnyer (szavazatot), kap (szavazatot), leszavaz, leszavaztat, szavaz, szavazás, szavazat, szavazatszámlálás, szavazóhelyiség, választói névjegyzék
pollutionszennyezés, szennyeződés
polytechnicműszaki, műszaki egyetem
pondkis tó, tavacska
poolérdekszövetkezetbe tömörül, csúcsszervbe tömörít, csúcsszervbe tömörül, csapat körmérkőzés, alkalmi piaci csoport, csendes mély víz (folyóban), érdekszövetség, közös bevásárló szerv, közös alapba üsszegyűjt, összegyűjt, közös bevételezés, közös eladó szerv, közös alapba összead, közös bevásárló iroda, gyanús vállalkozásba beránt, érdekszövetségbe tömörít, erőiket egyesítik, kellemetlen felelősségbe beránt, közös készlet, közös eladó iroda, tavacska, tócsa, trösztösít, tó, pocsolya, rés, össztét, medence, összead, összedob, medencényi víz, közösen kezel, közösen üzemeltet
poolstotó
pooregyes osztályzat, rászoruló, szegény, szegényes
poorlygyengén, kevéssé, kissé, rosszul, szegény(es)en, szegényen, szegényesen
popelcsattan, durranás, durrant, eldurrant, pukkanás, durran, köhög, köpköd, népszerű, gyorsan tesz, felpattogzik, gyorsan megy, kilő, elsüt (fegyvert), elpukkan, elpukkaszt, fater, hirtelen megy, hirtelen tesz, próbálkozás, szénsavas ital, váratlanul, pukkant, pukk, pukkan, puff, zaciba csap, zálog, papa, pattogtat (kukoricát), pop-, pattog, hirtelen
popepápa
popularkönnyen érthető, közkedvelt, nép-, népi, népies, népszerű
popularitynépiesség, népszerűség
populationanyagsokaság, lakosság, népesség
portbalra fordul, ágyúlék, bal oldal (hajóé), balra tart, szivárgásmentesen elzárható hajóablak, külső viselkedésmód, oldalnyílás-fedél, lőrés, járás, hajóablak, hord, életmód, bejárat, beömlőnyílás, hajó bal oldala, kapu, kikötő, külső viselkedés, nyílás, városkapu, raktárnyílás, szelelőakna, szelelőlyuk, rév, portói bor, raktár, portói, kiömlőnyílás, külső magatartás, kikötőváros, vörös bor, visel, viselkedésmód
portablehordozható
portfolioaktatáska, irattartó, irattáska, mappa, miniszteri tárca
portionadag, darab, kelengyével ellát, kiházasít, osztályrész, porció, rész, részlet, sors
portraitarckép, képmás, portré, személyleírás
PortugalPortugália
positionállapot, elhelyezkedés, fekvés, helyzet, pozíció
positivealapfokú (melléknév), alapfok (melléknévé), állító, feltétlen, biztos, diapozitív, határozott, helyeslő, igenlő, kifejezett, pozitív fénykép, pozitív kép, pozitív, pozitív mennyiség, tényleges, valós, tényeken alapuló
positivelyhatározottan, igenlően, kifejezetten, tényleg, valóban
possessbirtokában van vmi, birtokol, birtokol vmit, hatalmába kerít, megszáll, rendelkezik vmivel, van, van vmije
possessionbirtoklás, megszállottság
possessionsgyarmatok, javak, vagyon
possibilityeshetőség, kilátás, lehetőség
possiblelehetséges
possiblyesetleg, esetlegesen, talán
posthalottszemle, lesbe állít, erőd, katonai hely, levelezés, ércpillér, közzétesz, fartőke, felad, felállít, elhelyezkedés, levélgyűjtő szekrény, őrséget elfoglaló csapat, gyorsan utazik, felbérel, gyorsan jár, bukottak jegyzékébe iktat, daruoszlop, bevett állás, értesít, dúc, bedob (levelet), cölöp, állást elfoglaló csapat, ajtótok, állás, állít, elhelyez, ablaktok, 40 x 51 centiméteres papirosív, ablakfélfa, ajtófélfa, függőleges ereszték, postakocsin utazik, startoszlop, sasfa, tartóborda, tájékoztat, veszteséglistára rávezet, elkönyvel, jelzőkaró, hely, céloszlop, jelzőpózna, kapufa, karó, kerékvető, kifüggeszt, kinevez, jelzőoszlop, hivatal, könnyű ügetéssel vezet, kipellengérez, könnyű ügetéssel lovagol, kiragaszt, tartóoszlop, postára ad, szegélykő, szénpillér, szolgálati hely, pózna, tám, plakatíroz, szárfa, sorompó, posta, oszlop, postahivatal, postáz, postán küld, postakocsi, parancsnoki tisztségre kinevez, pillér, őrszem, őrcsapat, őrhely, őrállomás, megerősített állás, napi posta, odaállít, megerősített katonai állás
potlyukba lök (biliárdgolyót), bödön, befőz, bili, bögre, konyhára való vad meglövése, lövöldöz, kupa, rákfogó kosár, kanna, izzítócsésze, játékkártyák készítéséhez használt papírfajta, fazék, cserépbe ültet, edény, fazékba tesz, konzervál, rálő, rohamsisak, olvasztótégely, rákháló, serleg, puskavégre került vad meglövése, pinka, lövés, korsó, konyhára való vad elejtése, marihuána, tál, zománcedény, vasedény, virágcserép, tét, olvasztóöv
potatoburgonya, krumpli
potentialelektromos feszültség, feltételes, helyzeti, lappangó, lehetőség, lehetséges, potenciális, rejtett
potentiallypotenciálisan
potteryagyagárugyár, agyagedény, agyagáru, cserépáru, agyagművesség, cserép, fajansz, fazekasáru, fazekasmesterség, fazekasság, kerámia, fazekasműhely, terrakotta, kőedény, kőedénygyár
poundelkerít, apróra tör, font <453,6 g> (œ, font sterling, karám, karámba zár, lövet, ól, ököllel ver, üt
povertyhiány, ínség, meddőség, nincstelenség, nyomor, nyomorúság, silányság, szegénység, szükség
powerlehetőség, befolyás, áram alá helyez, áramot ad, elektromos áram, meghatalmazás, hatalmasság, áram, haderő, hadsereg, gépesítés, fegyveres erő, felhatalmazás, gépi erő, erő, élesség, energia, erő/hatalom, hatáskör, sok, nagy, nagyítóképesség, nagyítás, jogkör, mód, magasfeszültségű elektromos áram, képesség, hatvány, testi erő, uralom, hatalom, tehetség, teljesítmény, teljesítőképesség, tekintély, hajtóerő
powerfulerős, erőteljes, hatalmas, hathatós, nyomós
powersföldöntúli hatalmak
practicalalkalmazott, célszerű, gyakorlati, gyakorlatias, megvalósítható, praktikus, tapasztalati, tényleges, ügyes, valóságos
practicallygyakorlatilag
practicegyakorlatot folytat, gyakorlás, edzés, folytat, alkalmaz, gyakorlat, gyakorlatba átvisz, gyakorlati alkalmazás, gyakorol, gyakoroltat, pacientúra, praktizál, praxis, szokás, szoktat, próbál, trenírozás, űz, klientéla
practicesüzelmek
practitionergyakorló orvos, gyakorló ügyvéd, praktizáló
pragmaticdogmatikus, fontoskodó, gyakorlati, okfejtő, oknyomozó, pragmatikus
prayimádkozik, kér, kérlel, könyörög
prayerima, imádság, kérelem, kérés, könyörgés
precedingelőbbi, előző, korábbi, megelőző
preciousdrága, értékes, finnyás, kecses, mesterkélt
precisepontos, precíz
preciselypontosan
precisionpontosság, precíziós, szabatosság
predecessorelőd
predictmegjósol
preferelőnyben részesít, jobban szeret
preferenceelőny, kedvezés, kedvezmény
preferenceselőnyök, kedvezmények
preferredelőnyben részesít, előnyben részesített, jobban kedvelt, jobban szerett
pregnancyhorderő, tartalmasság, terhesség
pregnantállapotos, bővelkedő, hasas, jelentős, sokatmondó, terhes, vemhes
preliminarybevezetés, bevezető, előkészítő, előzetes, felvételi, felvételi vizsga
premisesépület, ház hozzátartozó telekkel, helyiség
premiumelsőrendű, kiváló, kiváló minőségű, osztályon felüli, prémium
preparationelőkészítés, előkészület, felkészítés, felkészülés
prepareelkészít, előkészít, feldolgoz, készít, készülődik, kikészít
presenceelőfordulás, egyéniség, fogadó terem, jelenlét, jelenlevő lény, jelenvaló lény, kihallgatási terem, láthatatlanul jelenlevő lény, uralkodó jelenléte, uralkodó megjelenése, megjelenés
presentajándék, bead, ajándékoz, azonnali, bemutat, benyújt, előad, jelen, jelenlegi, mostani, nyújt, jelenlevő
presentationajándék, ajándéktárgy, átadás, átnyújtás, beállítás, bemutatás, beterjesztés, előterjesztés, tálalás
presentedelőadta
presentlyazonnal, jelenleg, mindjárt, most, rögtön
preservationmegőrzés
preservebefőtt, kizárólagos terület, megőriz, rezervációs terület, természetvédelmi terület, védett terület, védettnek nyilvánít
presidencyelnöki méltóság, elnöki tisztség, elnöklés, elnökség
presidentegyetemi rektor, elnök, rektor
presidentialelnöki, elnökválasztási
presshírlapirodalom, kinyomható, kényszerít, igénybe vesz, imprimatur, hajsza, hatással van, erőszakos toborzás, erőszakkal besoroz, erőszakkal toboroz, fehérneműs szekrény, kézszorítás, csődület, átölel, befolyással van, domborít, szorít, nyomul, rányom, rekvirál, ruhásszekrény, simít, sajtó, siettet, sajtol, nyomás, kiprésel, kivasal, leszorít, megnyom, kötéllel fogdosás, kötéllel fogdos, ránehezedik, összenyom, ölel, megszorít, könyvnyomtatás, mángorol, nyom, összefacsar, nyomdászat, összeszorít, összeszorul, összeütközés, présel, összezsúfolt tömeg, présbe tesz, prés, nyomtatás, nyomható, nyomda, szorítás, szekrény, szorongás, szorong, sürget, tusa, verbuvál, verbuválás, vasal, tolongás, tömeg, tolong, könyvespolc, kisajtol
pressureátnyomódás, feszültség, kényszer, nyomás, nyomóerő, nyomófeszültség, sanyarúság, satírung, sürgősség, szorítás
prestigiousköztiszteletben álló, rangos, tekintélyes
presumablyfeltehetően, feltételezhetően, valószínűleg
prettybájos, csinos, eléggé, meglehetős, meglehetősen, nagyon, szép
preventmegelőz
preventingmegelőzés
preventionelhárítás, megakadályozás, megelőzés, meggátolás, prevenció
previouselőbbi, előzetes, előző, elsietett, korábbi, megelőző, túl korai
previouslyazelőtt, előbb, előzetesen, korábban
preyáldozat, préda, zsákmány
priceár, árat megállapít, beáraz, becsül, értékel
pridebüszkeség, gőg, kevélység, önérzet, tetőfok
priestkatolikus pap, pap
primarilyelsődlegesen, elsősorban, eredetileg
primaryelemi, első, elsődleges, eredeti
primealapoz, alapszínt felrak, alaphang, 16 pontos betűnagyság, alapfestés, alapmázolás, minőségi, kioktat, kitanít, kitűnő minőség, legjobb része vminek, legjobb, kiváló, legfontosabb, etet, kezdet, hajnalhasadás, kezdeti elem, kiváló minőség, színe-java vminek, hajnal, elsőrendű, elsőrendű minőség, első(rendű), betanít, első, elsődleges, árapályt növel (égitestek együttállása), begyújt, itat, prémium, puskát tölt, telítődik, tetőfok, telít, tavasz, szögperc, tökéletesség, tájékoztat, tercia, törzsszám, ősi korszak, primum, remek, príma, prím, megtölt, pirkadás, ős-, meggyújt, más vászonra felhúz, tőzsdei prémium, vízzel telít, virágzó, virradat, üzemanyaggal tölt, fő, eredeti
primitivekezdetleges, primitív
princefejedelem, herceg, uralkodó
princesshercegné, hercegnő
principalelöljáró, elkövető, felettes, főnök, igazgató, legelső, legfontosabb, megbízó, mestergerenda, párbajozó fél, szarufa, tettes, tőke
principallyelsősorban, főként, leginkább
principlealap, alapelv, elv
printnyomdai betű, nyomás, metszet, kontaktmásolat, lenyom, nyomat, öntvényminta, rányom, kinyom, hírlap, kiadás, fényképmásolatot készít, fametszet, fényképmásolat, fénymásol, betű, bélyeggel ellát, benyom, bélyegez, betűtípus, kinyomat, öntőminta, nyomtatott betűkkel ír, kinyomatás, másolat, lebélyegez, lenyomat, lábnyom, kópia, nyomással mintáz, nyom, újság, rézmetszet, világos, pecséttel ellát, tiszta, nyomtatvány, nyomott, nyomtatásban kiad, nyomtatott, nyomtatott betű, nyomtatásban megjelentet, nyomtat, nyomtatás, nyomott mintás pamutszövet, másolatot készít, nyomdatermék, nyomdok
printednyomtatott
printernyomdász, nyomtató
printersnyomtatók
printingnyomtatás
printsnyomtat
priorelőbbi, előtti, előzetes, előző, házfőnök, korábbi, megelőző, perjel, prior, régebbi, vmi előtti
priorityelsőbbség, prioritás
prisonbörtön, fogház
privacyegyedüllét, elvonultság, lakáson belüli egyéni elkülönülés, magánélet, magány, magányosság, titok, titoktartás, visszavonultság
privateközlegény, egyéni, egyedi, egyedüllét, eldugott, bizalmas, különálló, magán, félreeső, elhagyott, elkülönített, közkatona, magán-, magánélet, magános, magántermészetű, magánjellegű, magánterület, titkos, zártkörű, nem nyilvános, privát, magányosság, különjárat
privatelybizalmasan, személyesen, titkosan
privilegeelőjog, kiváltság, privilégium
privilegedkiváltságos
prizejutalom, elfog, díjnyertes, díjra érdemes dolog, elfogás, díjazott, díj, díjazható, becsül vmire, díjazott dolog, emelőrúddal kifejtett emelés, forgáspont, értékes, értékel, emelőrúddal kifejtett nyomás, emeltyű, felbecsül, hadizsákmány, elsőrendű minőségű dolog, elkoboz, elkobzott hajó, emelőkar, megbecsül, lefoglalás, kitűnő, lefoglal, kiváló, nyeremény, zsákmányol, zsákmányul ejt, váratlan lelet, zsákmány, taksál, nagyra tart, nem remélt lelet, nagyra becsül, jutalomdíj, igen értékes
probabilityvalószínűség, valőszínűség
probablefeltételezhető, lehetséges, valószínű, várható
probablytalán, valószínűleg, várhatóan
probealapos vizsgálat, hézagmérő, kémlel, kipróbál, kitapogat, kutasz, kutat, megvizsgál, mérőelektróda, mérőszonda, minta, próba, szonda, szondáz
problemprobléma, számtanpélda
problematickérdéses
problemsproblémák
procedureeljárás, eljárásmód, folyamat, művelet, ügyrendi szabályzat
procedureseljárások
proceedadódik vmiből, eljár, előremegy, ered, folyamatban van, folytatódik, halad, kiindul, tovább megy
proceedingseljárás, eljárások, jegyzőkönyv, kiadvány
proceedsbevétel, haszon, hozadék, jövedelem
processfeldolgoz, beperel, eljárás, felvonul, folyamat, kidolgoz, kikészít, klisíroz, lenyomtat, megmunkál, perel, tartósít, vonul
processesfeldolgoz, folyamatok
processingfeldolgozás, megmunkálás
processorfeldolgozó, feldolgozóegység, időréscsatoló, műveleti szerv, processzor
producegyárt, bemutat, alkot, előállít, előidéz, felmutat, hoz (kamatot), kiad, létesít, létrehoz, okoz, színre hoz, szül, termel, termés, terméshozam, termény, terem, termék
producedtermelt
producergyártásvezető
producestermel
producingokozó
productgyártmány, készítmény, szorzat, termék, termény
productiontermelés
productiveeredményes, eredményező, gyümölcsöző, hasznot hajtó, jövedelmező, termékeny, termelékeny, termelő, termő
productivitytermékenység, termelékenység, termőképesség
productstermékek
professionfoglalkozás, élethivatás, hitvallás, hivatás, mesterség, szakma, szakmabeliek összessége, szellemi foglalkozás, szerzetesi fogadalom, nyilatkozat
professionaldiplomás, hivatásos, profi, szabad foglalkozású, szakember, szakértő, szakértői, szakmabeli, szakszerű, szakmai
professoregyetemi tanár, főiskolai tanár, hitvalló, professzor, valló
profileformázó szerszám, arcél, függőleges metszet, idom, körvonal, körvonalas színházi díszlet, körvonalrajz, metszetben ábrázol, oldalnézet, oldalnézetben ábrázol, rövid életrajz, szelvény, profil
profitelőny, haszna van, hasznára válik, hasznára van, hasznot húz, haszon, nyereség, profit, tanul
profitabilityjövedelmezőség
profitableelőnyös, hasznos, jövedelmező, rentábilis
profoundalapos, beható, mély, mélységes
programértesítő, program
programmecélkitűzés, értesítő, műsor
programmingprogramozás
programsprogramok
progresselőmenetel, előrehalad, fejlődik, halad, haladás, javul, múlik
progressionfolyamat, haladvány
progressivefejlődő, haladó
progressivelyfokozatosan, haladó szellemben, haladva, progresszív módon, progresszíve
projectvet, tervbe vesz, fondorkodik, elutasít, elvet, elképzel, dob, elgondol, előrehajít, átél, beruházás, hajít, terveket sző, terv(ezet), terv, létesítmény, kigondol, kinyúlik, kilő, javaslat, kiáll, kilök, terveket készít, vetületet készít, vetít, kutatási téma, kiugrik, kutatási feladat, tervezet, tervrajz, vázol, tervezget, kivetít, kiszögell, kitervez, kirepít, tervet készít, tervez
projectsprojectek
prominentfeltűnő, kiemelkedő, kitűnő, kiváló
promiseígér, igéret, ígéret
promisedmegígért
promoteelőrelendít, előléptet, előmozdít, bevisz, átváltoztat, bevezet, csór, elősegít, faszol, fejleszt, pártol, kelt, magasabb osztályba bocsát, kimélyít, reklámoz, támogat, szerez, szít, segít, gyorsít, hozzájárul, felsőbb osztályba bocsát
promoterkezdeményező, promotor
promotiondoktorrá avatás, előléptetés, előmozdítás, elősegítés, hírverés, reklámozás
proofbizonyság, -álló, bizonyíték, -biztos, kefelevonat, impregnál, szigetel, kísérlet, -hatlan, kefe, előírt szesztartalmú, ellenállóvá tesz, előírásos fokú, előírt szesztartalom, korrektúra, tanújel, próba, szesztartalom, kémcső, kipróbálás, tömít, próbatétel, szeszfok, próbának vet alá, lenyomatot készít, maligánfok, vízhatlanít, -mentes, levonatot készít, lehúz, lenyomat
propagandahírverés, hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja, hitterjesztési ügyek bíborosi minisztériuma, propaganda
properfinomkodó, hamisítatlan, sajátságos, szép szál, csinos, birtok, célravezető, alaposan, alkalmas, derék, saját, jellemző, jellegzetesség, jelleg, szép, illő, igaz, igazi, helyénvaló, helyes, jellegzetes, szabályszerű, sajátos, megfelelő, illedelmes, rendes, komplett, tulajdonképpeni, valódi, tulajdonság, illendő, ildomos, takaros, tisztességtudó, tulajdon, természetes színekben ábrázolt, szó szoros értelmében vett, szűkebb értelemben vett
properlyhelyesen, illően, megfelelően
propertieskellékek, tulajdon(ság)ok
propertybirtok, ingatlan, tulajdon, tulajdonság, vagyon
proportionarány, arányba állít, arányosít, arányosság, aránypár, arányviszony, hányad, hármas szabály, kioszt, méretarány, méretez, összhang, viszony, rész
proportionsméretek, tagoltság
proposalajánlat, előterjesztés, indítvány, indítványozás, javaslat, leánykérés
proposedtervezett
propositionfeladat, indítvány, javaslat, probléma, tétel, ügy, üzlet, vállalkozás
prosehétköznapiság, próza, próza(i), prózai, prózaiság, unalmasan beszél
prosecutionbűnvádi eljárás, folytatás (mesterségé), közvád, vád
prospectérclelőhely, esetleges jelölt, kilátás, kutat, látvány, lehetőség, lehetséges fél, lehetséges üzletfél, lehetséges vevő, távlat
prospectivejövendőbeli, leendő, várható
prospectskilátások, remény
prosperityboldogulás, jólét, konjunktúra
protectmegóv, megvéd, oltalmaz, véd, védővámmal véd
protectedvédett
protectingbiztonsági, oltalmazó, óvó, védelmező, védő
protectionmegvédés, menedék, menlevél, oltalom, védekezés, védelem, védettség, védővám, védővámrendszer
protectiveoltalmazó, óv-, óvó, óvszer, védelmező, védő, védőgumi
proteinfehérje
protesttiltakozás, tiltakozik
protocolprotokoll
proudbüszke, önhitt, öntelt, pompás, remek
provebebizonyít, bizonyít, bizonyul, dokumentál, érvényesít, igazol, kipróbál, próbára tesz
providead, beszerez, ellát, gondoskodik, intézkedik, nyújt, szolgáltat
providedfeltéve
providesad, nyújt, szolgáltat
providingfeltéve
provincehatáskör, működési kör, szakma, tartomány, terület
provincialvidéki
provingellenőrzőpróba, bebizonyítás, bizonyítás, igazolás, kimutatás, kipróbálás, leszögezés, megállapítás, megerősítés, megvizsgálás, próba, próbatétel, próbalevonat-készítés
provisionélelmiszer, élelmiszerekkel ellát, eleség, ellátás, gondoskodás, intézkedés, rendelkezés, szolgáltatás, tartalék
provisionalátmeneti, ideiglenes, időleges, provizórikus
provisionsélemiszerek
psychiatricelmegyógyászati, elmeorvostani, pszichiátriai
psychologicallélektani
psychologylélektan, pszichológia
pubbüfé, italbolt, kocsma, söntés
publicáltalános, köz-, közönség, közös, közösségi, nyilvános, nyilvánosság, országos
publicationkiadvány, kiírás, közlemény, közzététel
publicityhirdetés, hírverés, népszerűsítés, nyilvánosság, reklámozás
publiclynyilvánosan
publishkiad, közzétesz, megjelentet
publisher(könyv)kiadó, kiadó, könyvkiadó
pullverseny, vontatóerő, kefelevonatot készít, korty, enged, hatása van, húzás, húzható, húzóerő, evezés, jókora húzás, húzófogantyú, jó összeköttetések, fogantyú, fölény, evezőcsapás, húz egyet, iszik egy kortyot, evez, előny, első lehúzás, egyszerre felhúzott sörmennyiség, csatolóhorog, csór, elemel, befolyást gyakorol, balra húzott ütés, balra nyesett ütés, cibál, fortély, ló visszatartása, szívogatja a pipáját, korrektúra, kiránt, kis időszak, kis idő, vonzóerő, húz, lefog, küzdelem, lehuzatot készít, letartóztat, levonatot készít, labda átütése jobb oldalról bal szélre, lop, meghúz, meghúzás, nyesi a labdát, megránt, nyakon csíp, megrántás, lehúz, kedvező esély, szúró fájdalom, szakít, szed, ránt, von, vontat, vontatás, vonz, vonzás, vonzást gyakorol, visszatart, tép, slukk, kihúz, nyomórúd, szerez, razziázik, revolvert ránt, rántás, próbalevonatot készít, rajtaüt, rángat, protekció, pénzzé tesz, pöfékel, pénzhez jut, kefelevonat
pulledmegrángatta
pullingevezés, fülönfogás, fogás, forgatás, húzás, húzó, kefelevonat, letartóztatás, levonat, nyakon csípés, nyomat, próbanyomat, rendőri razzia, vontatás, vontató
pumpfirtat, kikérdez, kút, papucscipő, pumpa, pumpál, szivattyú, szivattyúz
punishmentbüntetés, megtorlás
pupildiák, pupilla, szembogár, tanítvány, tanuló
purchasebeszerez, előny, emelőrúd, emelőszerkezet, felemel, hozam, könnyítés, megszerez, megvásárol, megvesz, szerzemény, támasz, vétel, vásárlás
purchasedbeszerzett, megszerzett
purchaserbevásárló, intézvényes, legtöbbet ígérő, rendelvényes, vásárló, vevő
pureidegen anyagtól mentes, csupasz, bűntelen, elméleti, finom, hamisítatlan, igazi, nyers, puszta, szeplőtlen, színtiszta, szűzi, szűzies, valódi, vegyítetlen, tiszta, szín
purelytisztán
purposecél, szándék, szándékol, terv, tervez
pursuefolytat, folytatni, követ, üldöz, űz
pursuitelfoglaltság, keresés, működés, tevékenység, törekvés, üldözés, űzés
pushlökés, kiterjeszt, lökdös, lök, hatol, felöklel, felsrófol, erőltet, ereszt (gyökeret), erőfeszítés, feldicsér, igyekezet, energia, döfés, elbocsátás, áru eladását erőlteti, erélyeskedik, törtet, nyomást gyakorol, sürget, reklámoz, nyomul, válságos pillanat, tolakszik, megdöf, protekció, hajt, megtaszít, siettet, nyom, kábítószerrel ügynököl, tol, tolás, törekszik, megnövel, megnyom, szorgalmaz, támadás, taszít, taszítás, taszigál, szorongat, szorult helyzet, szorít, meglök, kihasznál
pushingenergikus, erőszakos eladási módszer, feltűnő reklámozás, hangos reklámozás, lökés, rámenős, rámenős eladási módszer, tapintatlan, tetterős, tolakodó, tolás, toló, vállalkozó szellemű, törtető
putdobás, lökés, tesz, vetés
putstesz
puttingelhelyezés, (el)helyezés, előterjesztés, feltétel (kérdésé), gépbehelyezés, golflabda begurítása a lyukba, golflabda beütése a lyukba, helyezés, lerakás, letétel, letevés, munkába vétel, szállítás, tevés, rátételOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.