Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

I

AngolMagyar
Iego, én, i betű
icebejegel, cukormázzal bevon, jég, levegőnek néz, megöl, jegel, fagylalt, gyémánt, hidegre tesz, fondant, nem vesz észre, cukormáz
ideaelgondolás, gyanú, ismeret, gondolat, eszme, érzés, fogalom, elképzelés, terv, kép, ötlet, sejtés, képzet
idealelméleti, eszménykép, ideál, képzeletbeli, példakép, ideális, eszményi
ideallyelméletileg, ideális esetben, eszményien
identicalazonos, megegyező
identificationazonosítás, személyazonosság megállapítása
identifiedazonosított
identifyazonosít, leleplez, ráismer, azonosnak tekint, azonosságot megállapít, felfed, felismer, egynek tekint
identifyingazonosítás
identityazonosság, személyazonosság, egybevágóság
ideologicalideológiai
ideologyideológia, világnézet
ifbár, feltéve hogy, ha, -e, hogy, hogy vajon
ignorancetudatlanság
ignoremellőz, nem vesz tudomásul, nem vesz tudomásu, semmibe vesz
ignorednem vett tudomásu
illkellemetlen, hátrány, beteg, kár, gonosz, nem kielégítően, nem megfelelően, nem jól, káros, kedvezőtlenül, nem szerencsés, szerencsétlenül, rosszul, rosszul megválasztott, rossz
illegalérvénytelen, törvénytelen, törvényellenes, illegális
illnessbetegség
illustrateábrázol, leír
illustratedillusztrált
illustrationábra, illusztráció, kép, szemléltetés
imageábrázol, arcmás, elképzelés, képet fest, képzet, lefest, képmás, hasonmás, kép, hasonlat, megtestesít, szókép, visszatükröz, tükörkép, szimbolizál, szobor, összkép
imageshasonlatok, képek
imaginationfantázia, képzelődés, képzelet
imaginativeelképzelt, képzeletből eredő, nagy képzelőtehetségű
imagineelképzel, képzel
immediateazonnali, közvetlen, sürgős
immediatelyamint, mihelyt, azonnal, közvetlenül
immensemérhetetlen, tömérdek, roppant, óriási
immigrationbevándorlás
imminentközelgő, küszöbön álló
immuneimmúnis, mentes, nem fogékony
impactbecsapódás, befolyás, behatás, ütközés, ütődik, ütközik, hatás, kihatás, nekiütődés
imperialbirodalmi, alsó ajak alatti kis szakáll, brit birodalmi, császári, egyesült-királyságbeli, kocsitető pogyásztartóval, kocsitetőre szerelhető utazóláda, magasztos, kocsitető ülésekkel, fenséges, jézuspapír, felséges, méltóságteljes, nagyszerű, tízrubeles cári aranyérme, nagy formátumú nyomdai papír
implementeszköz, kellék, szerszám, végrehajt, teljesít, keresztülvisz
implementationkivitelezés, teljesítés, végrehajtás
implementedeszközölt, végrehajtott
implicationbeleértés, belevonás, belekeveredés, burkolt célzás
implicitbeleértett, magától értetődő, fenntartás nélküli, hallgatólagos
implybeleért, értelmileg tartalmaz, maga után von, magába foglal, jelent, sejtet, utal, burkoltan céloz
importárubehozatal, értelem, behoz, behozatal, fontosság, import, importál, horderő
importancefontosság
importantfontos, jelentős
importsimport áruk, külföldi áruk
imposekiró, kivet, nyakába varr, rárak, rátesz
impossiblelehetetlen
impressionbenyomás, utánnyomás, hatás, nyomás, nyomdai levonat, lenyomat, példányszám, nyomtatás
impressivehatásos, mély benyomást keltő, lenyűgöző, hatást keltő, megkapó
imprisonmentbebörtönzés, börtönbüntetés, fogság
improvejavít, bővít, feljavul, gazdagít, kiművelődik, kifinomít, értéket növel, megjavul, emelkedik, feljavít, megjavít, kipalléroz, kiművel, megszilárdul, tökéletesedik, tökéletesít, nemesít, növel, nemesedik, jobbá tesz
improvedmegjavított
improvementelőléptetés, tökéletesítés, előmenetel, javítás
improvementsújítások
in-be, -ben, -ként, közül, -ba, alatt, mialatt, -ban, benn, bent, -képpen, folyamán, idején, miközben, szerint, -on, -ön, módon, -en, belül
inabilityképtelenség, tehetetlenség
inadequatealkalmatlan, inadekvát, elégtelen, nem kielégítő, nem megfelelő
inappropriatealkalmatlan, helytelen
incentiveingerlés, ingerlő, ösztönző, ösztönzés
inch2,54 centiméter, lassan mászik, lassan halad, hüvelyk <25,4 mm>, hüvelyk
incidenceállásszög, egybeesés, beesési szög, véletlen esemény, becsapódási szög, beesés, becsapódás, elterjedtség, részleges egybeesés, terhelés, esemény, előfordulás, előfordulás gyakorisága
incidentbeeső, jelenség, incidens, eset, ráeső, véletlen esemény, ráverődő
incidentallyesetleg, mellékesen megjegyezve, mellékesen, esetlegesen
includebeleért, magában foglal, beszámít, tartalmaz, belevesz, beleszámít
includedbeleértve, zárt, tartalmazott, belevéve, beleszámítva
includestartalmaz
includingbeleértve
inclusionbeékelődés, bezáródás, zárvány, beleszámítás, belefoglalás, beleértés
incomejövedelem
incorporatebejegyez, belevegyít, testületté alakít, összeolvad, keveredik, összekever, vegyít, jogi személlyé alakít, egybeolvaszt, egyesül, testetlen, elegyít, magába foglal, megtestesít, fuzionál, fuzionáltat, felölel, eggyé vált, elegyedik, egyesült, egyesít, beolvaszt, belefoglal, belekever, bekebelez
incorporatedbekebelezett, eggyé vált, egyesült, egyesített
increasekibővít, növekszik, növekedés, nő
increasedfokozott, kapcsolt
increasingerősödő
increasinglyegyre inkább, növekvő mértékben, mindinkább
incrediblehihetetlen
indeedcsakugyan, valóban, tényleg
independencefüggetlenség, szabadság
independentmerész, anyagilag független, kongregacionalista, independens, pártonkívüli, szabad, független, fesztelen, autonóm, önálló, párton kívüli
indextartalomjegyzékbe iktat, tárgymutatóval ellát, betilt, tárgymutatót készít, tartalommutató, tiltott könyvek jegyzéke, irányjelző, jelzőkar, kompasz, névmutatóval ellát, tartalomjegyzékbe felvesz, szabályozó kar, tárgymutató, nyelv, indexre tesz, betűrendes mutató, index, mérlegpálca, mutatóujj, névmutató, mutató
IndiaIndia
Indianindiai
indicatejelez, mutat
indicatedjelzett
indicatesjelez
indicatingkijelzés
indicationfeltüntetés, előjel, leolvasás, rámutatás, vmire utaló jel, utalás, javallat, jelzés, jel, figyelmeztetés, indikáció
indicatormutatóműszer, ásványindikátor, megjelenítő egység, jelzőcsap, (ki)jelző, indikátor, tű, vizuális kijelzős egység, optikai jelző, munkaíró, mutató, mérőműszer, aknamélység-mutató, jelzőréteg, kijelző műszer, látjelző, jelzőtábla, jelzőkészülék, jelzőműszer
indigenousbennszülött, veleszületett, vele született
indirectközvetett, nem egyenes
indirectlyközvetve
individualegyedi, egyes, egyéni, egyén, egyén(i)
individuallygyénileg
IndonesiaIndonézia
indoorszobai
industrialipari
industryipar, iparág, szorgalom
inequalityegyenlőtlenség, változékonyság
inevitablebiztosan bekövetkező, sorsszerű, obligát, kikerülhetetlen, kényszerű, elmaradhatatlan, elkerülhetetlen, szükségszerű, végzetes
inevitablyelkerülhetetlenül, feltétlenül, szükségszerűen
infantcsecsemő
infectionelkobozhatóvá válás, fertőzés, káros befolyás, megtámadhatóvá válás, jogellenessé tétel, ragály, umlaut
infinitevégtelen
inflationduzzasztás, infláció, felfújás, felpuffadás
influencebefolyás, rábír, kihat, hatás, befolyásol
influentialbefolyásoló, ható, befolyásos
informinformál, tájékoztat
informalfesztelen, hétköznapi, közvetlen, nem hivatalos, nem előírásos, keresetlen, kötetlen
informationértesítés, tájékoztatás, információ, értesülés, közlemény, feljelentés, hír, felvilágosítás
infrastructureinfrastruktúra, közlétesítmény-hálózat
inherentbenne rejlő, vele járó, velejáró
inheritancebirtok, örökösödés, örökrész, örökség, örökösödési per, hagyaték, hagyatéki eljárás, szülői örökség
inhibitionakadályozás, késleltetés, megakadályozás, tilalom, meggátlás, gátlás
initialkezdeti, kézjegyével láttamoz, parafál, szignál, névjelével ellát, kezdő, kézjegyével ellát
initiallyeredetileg, kezdetben
initiativebevezető, kezdő, megnyitó ténykedés, kezdeti, kezdeményező erő, előkészítő, kezdeményező képesség, kezdemény, kezdeményező, kezdeményezés, javaslattételi jog
injuryhátrány, sértés, sérülés, sérelem, rongálás, kár, sebesülés, kártétel
inlandbelföldi, hazai, ország belsejébe, ország belseje, belső, belsejéből való
innfogadó, fogadó (vendéglő), vendéglő
innerbelső
innocentártatlan
innovationúj szokás, újítás
innovativeinnovatív, újító
inputanyagfelhasználás, bemenő jel, betáplált információ, ráfordítás, betáplált adat, bemenetet, bemenet
inquiryérdeklődés, nyomozás, tudakozódás, vizsgálat
insectrovar
insidebelseje vminek, belülső, -ban, belül, benn levő, belső rész, -ben, belül elhelyezett, vmi belsejében, vmin belül, belsejében, belső csatár, belső felület, bizalmas tájékoztatás, hűvösön, munkások közé beépített besúgó, valódi helyzet, igazi története vminek, emésztőszervek, hátoldal, dutyiban, belső, bennülő, bizalmas értesülés
insightbepillantás, éleselméjűség, intuíció, ösztönös megérzés, éleslátás
inspectionmegtekintés, vizsgálat
inspectorfelügyelő, hatósági ellenőr
inspirationbelélegzés, ötlet, sugalmazás, szentírási sugalmazás, ösztönzés, inspiráció, ihlet, lelkesítés, ihletettség
inspiredbelehelt, költői, sugalmazott, nagytehetségű, sugalmazás alatt álló, művészi, beszívott, hivatott, ihletett, hivatalos helyről sugalmazott, belélegzett
installationbeiktatás, üzembehelyezés, bevezetés, felszerelés, berendezés
installedüzembehelyezett
instancebírói fokozat, eset, kérelem, példaként felhoz, szorgalmazás, példa, hivatkozik, javaslat, folyamodás, utal
instancesesetek
insteadhelyett
institutealapít, megindít, szervez, létesít, folyamatba helyez vmit, egyetem, intézmény
institutionalapítás, megalakítás, szervezés, szokás, megindítás, folyamatba tétel, intézet, létesítés, létesítmény, intézmény
institutionalintézményes, intézményi
instructionoktatás, utasítás, útmutatás, tanítás
instructionselőírás, utasítások
instrumenteszköz, okirat, szerszám, műszer, hangszer
instrumentalhangszeres, műszeres, közreműködő, hozzájáruló
instrumentseszközök, műszerek
insufficientelégtelen
insurancebiztosítás
intactép, sértetlen, érintetlen
intakebetáplálás, felvétel, fogyasztás (kötésben), szellőzőjárat, felvett létszám, bevitel
integralegész, egész számú, összeépített, teljes, szervesen hozzátartozó, ép, lényeges, nélkülözhetetlen, integrál, egybeépített, egységet alkotó
integratedegységbe rendezett, integrált
integrationbeilleszkedés, egyesülés, integráció, teljessé tevés, integrálás, egységbe rendezés
integritybecsületesség, sértetlenség, tisztesség, feddhetetlenség
intellectualértelmiségi, észbeli, szellemi, intellektuális
intelligenceész, belátás, hír, hírszerzés, felfogás, felfogóképesség, felderítés, értelem, értesítés, értesülés, megértés, titkos szolgálat, értelmesség, belátó okosság, információ, intelligencia
intelligentértelmes
intendszán, tervez, szándékozik
intendedszándékozott
intensefürkésző, megfeszített, heves, élénk, erős, beható, maró, komoly, hathatós, figyelő, éles, mély, nagyfokú, végtelen, mélyen átélt, mérhetetlen, mély érzelmi életet élő, engesztelhetetlen, érdeklődő, elmélyült
intensityerősség, intenzitás
intensiveintenzív
intentátható, elszánt, fürkésző, célzat, vmire irányuló, megfeszített, szúrós, törekvő, szándék, cél
intentioncél, célkitűzés, törekvés, szándék
interactionkölcsönhatás
interactionskölcsönhatások
interactivepárbeszédes üzemm
intercourseérintkezés, közösülés
interestérdek, figyelem, érdeklődés, érdekel, kamat
interestedérdekelt, érdeklődő
interestingérdekes
interfaceadapter, elválasztó felület, érintkező felület, illesztőegység, ruharészeket összevarr, határfelület, egymásra hat
interferencebeavatkozás, lábak felhorzsolódása, lebegés, összetalálkozás, összeütközés, fogaskerekek megakadása, egymásra hatás, hullámmozgások összetevődése, kölcsönhatás, lábak felhorzsolása, interferencia, vételi zavar, zavaró hatás, zavaró áthallás
interiorbelföld, belseje vminek, ország belső része, belső, belföldi
intermediateközbeeső, középfokú, közvetítő, közbülső, közbenső
internalbel-, belföldi, belső
internationalnemzetközi
interpretelőad, magyaráz, tolmácsol, interpretál, értelmez, fordít
interpretationértelmezés
intervalcsilletávköz, térköz, tízperc (iskolában), hangköz, időköz, szünet, távolság, intervallum, féltónus
interventionbeavatkozás, közbenjárás, közbelépés, közbejötte vminek
interviewbeszélgetés, interjú
intimatebenső barát, kebelbarát, célozgat, közöl, sejtet, tudtul ad, meghitt, bizalmas
into-ba, bele, -be
introducebeilleszt, behelyez, bevezet, felterjeszt, megkezd, telepít, meghonosít, divatba hoz, elfogadtat, bevisz, behoz, bemutat, betesz
introducedbevezetett
introductionbemutatás, telepítés, bevezetés
invaluablefelbecsülhetetlen, felbecsülhetetlenül értékes
invariablymindig, változatlanul
invasionbehatolás, invázió
inventiontalálékonyság
investbefektet, bekerít, beruház, invesztál, vásárol, körülzár, felöltöztet, felruház
investigatekivizsgál, kutat, megvizsgál, nyomoz, tanulmányoz, vizsgál
investigationadatgyűjtés, nyomozás, elmélyedés, kutatás, tanulmányozás, vizsgálódás, vizsgálat
investmentbefektetés, beruházás, felruházás, beiktatás
investorbefektető, beruházó
invisibleláthatatlan
invitationcsábítás, meghívás, felhívás
involvehatványra emel, beburkol, magában foglal, magával hoz, maga után von, magába foglal, körülteker, becsavar, begöngyöl, belekever, hatványoz, összezavar, vele jár, belebonyolít, összegöngyöl, összeteker
involvedadóssággal terhelt, eladósodott, bonyolult, zavaros, kacskaringós, kusza, nyakatekert, körülményes
involvementbelekeveredés, részvétel
involvinghatványozás
IranIrán, Perzsia
IraqIrak
IrelandÍrország
Irishír
ironkard, vas, megvasal, vasal, vasaló
ironicallygúnyosan, ironikusan
irrelevantirreleváns, jelentéktelen, lényegtelen, nem a tárgyhoz tartozó, nem helytálló
is(van), van
islandsziget
islesziget
isolatedelszigetelt
isolationelkülönítés, elszigeteltség, elszigetelés, izolálás, szigetelés
IsraelIzrael
Israeliizraelből való, izraeli
issuekifolyás, felszerel, adódik vmiből, ellát, forgalomba hoz, kimenet, torkolat, vitapont, végeredmény, származik, ered, kiömlik, ügy, utód, forgalomba hozatal, kiad, keletkezik, kiadvány, ivadék, kiadás, kérdés, folyótorkolat, kioszt, megjelenés, nyílik vhova, következmény, példány, téma, megjelentet, példányszám, kiutalás, kiosztás, kimenetel, kijárat, kilép, kifolyik, eredmény, kibocsát, kibocsátás
issuedkibocsátott
issueskibocsát
itérvényesülési képesség, annak, az, hunyó, neki, fogó, olasz ürmös, őt, olasz vermut, az(t), azt
Italianolasz, olasz nyelv
ItalyOlaszország
itemrészletezés, szakasz, tétel, adat, továbbá, cikkely, paragrafus, részlet, pont, hasonlóképpen, hír, rövid hír, dettó, cikk, azután
itemsadatok, tételek, részletek
itsazé
itselfmaga
ivoryelefántcsont, elefántcsontszínűOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.