Nyelvtan

Gyertyagyújtás.hu

Online angol nyelvtanfolyam.

Nyelvtan


 

 

A katedrán:

A

AngolMagyar
aegy, egy bizonyos
abandonelhagy, felad, fesztelen viselkedés, letesz vmiről
abandonedelhagyatott, elhagyott
abbeyapátság, apátsági templom, kolostor
abilityképesség, tehetség
ablealkalmas, képes, képes, tud, rátermett, tehetséges, ügyes
abolitioneltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése
abortionabortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés
aboutkörös-körül, felől, körül, körülbelül, közel, közelben, megközelítőleg, mindenfelé, nem messze, táján
abovefelül, fent, előbb említett, felett, fent említett, fentiekben, több mint, fölé, fentebb, fenti
abroadházon kívül, idegen pályán, idegenben, külföldön, külföldre, mindenfelé, széltében-hosszában
absencehiány, távollét
absenthiányzó, távollévő
absoluteabszolút, feltétlen, korlátlan, teljes
absolutelyteljesen
abstractabsztrahál, elemel, eltulajdonít, elvon, elvont, összefoglalás, kivonat
absurdabszurd, képtelen
abuseszemfényvesztés, megtéveszt, mocskol, mocskolódás, helytelenül használ fel, nemi erőszak, ócsárlás, megcsal, megbecstelenít, gyalázkodás, helytelen alkalmazás, helytelen használat, helytelenül alkalmaz, erőszakot követ el, félrevezet, félrevezetés, gyalázkodó beszéd, durva bánásmód, becsap, becsmérel, erőszakos nemi közösülés, gyaláz, rosszul használ fel, sértés, téves alkalmazás, visszaélés, visszaél, szabálytalanság, megbecstelenítés, jogtalanság, túlkapás, téves használat, sértésekkel halmoz el, sértő beszéd, rossz célra való fordítás, sérteget, rosszul bánik vmivel, rosszul alkalmaz, rongál, rontás, rossz célra fordít, rongálás, ócsárol, rászed
academicakadémikus, egyetemi, akadémiai, akadémiai tag, főiskolai tanár, elméleti, főiskolai, hagyományos, egyetemi előadó, egyetemi tanár, főiskolai előadó, elvont, formalista, tudományos, hivatalos, konvencionális, nem gyakorlati, hivatalosan elfogadott
academicsálokoskodás, előírásos főiskolai viselet, tudományos szőrszálhasogatás
acceptelfogad
acceptableelfogadható
acceptanceátvétel, elfogadás, elfogadvány
acceptedelfogadott
accessdühroham, belépés, bemenet, elérés, hozzáfér, hozzáférhetőség, roham
accessibleelérhető, hozzáférhető, megközelíthető
accidentbaleset, szerencsétlenség, véletlen
accommodatehelyreállít, hozzáilleszt, hozzáalkalmaz, férőhelyet biztosít, helyrepofoz, férőhelyet nyújt, elsimít, egyetért, elhelyez, alkalmaz, befogad, elszállásol, segítségére van, szolgálatára van, összeegyeztet, szállást ad, rendbe hoz, kiegyenlít, lekötelez, megjavít, összebékít, megegyezésre jut, kompenzál, kibékít, hozzáidomít, hozzáigazít
accommodationalkalmazkodás, berendezés, elhelyezés, elszállásolás, helyiség, hozzáalkalmazás, lakótér
accordinglyennek megfelelően, éppen ezért, eszerint, így, következésképpen, megfelelően, tehát
accountbeszámolás, beszámoló, számla, kimutatás, haszon, fontosság, elszámolás, elszámolási kötelezettség, elbeszélés, előny, gondol vminek, hó végi elszámolás, leírás, közlés, jelentés, jelentőség, számvetés, tekint vminek, tart vminek, jegyzék
accountabilityelszámolási kötelezettség, felelősség, felelősségre vonhatóság, számadási kötelezettség
accountingkönyvelés, könyvelői munka, könyvelői szakma, könyvelőség, könyvvitel
accountskönyvelés, könyvvitel
accumulationfelhalmozódás
accuracyhitelesség, pontosság, szabatosság
accuratepontos, szabatos
accuratelypontosan
accusedterhelt, vádlott
achieveelér, kivív, megvalósít, véghezvisz, végrehajt, teljesít
achievementeredmény, teljesítés, teljesítmény, tett, véghezvitel
acidfanyar, sav, savanyú, savas
acknowledgebeismer, bevall, elismer, méltányol, nyugtáz
acquireelsajátít, megszerez, szert tesz
acquiredszerzett
acquisitionmegszerzés, szerzemény, akvizíció, beszerzés, szerzeményezés, vagyongyűjtés, vásárlás, szerzés, nyereség, vétel, vívmány
acrossát, keresztben, keresztül, odaát, túl
acthat, cselekmény, alakít, cselekedet, cselekszik, cselekvés, felvonás, intézkedik, játszik, szerepel, tett, működik, művel, megjátszik, törvény
actingaktív, alakítás, eljárás, eljátszás, ható, helyettes, játék, színészet, ügyvezető, színjátszás, működő
actioneljárás, cselekmény, cselekvés, bevetés, akció, behatás, cselekedet, hadművelet, járás, hatás, óramű, rendelkezés, részvény, játék, harctevékenység, intézkedés, művelet, közbelépés, működés, mechanizmus, mozgás, tett, történés, tevékenység, szerkezet, támadás, ténykedés, taglejtés, mozdulat
actionsesemények
activehatékony, cselekvő, élénk, aktív, aktivál, ható, mozgásba hoz, működésbe hoz, működő, radioaktívvá tesz, tevékeny
activitiestevékenységek
activityaktivitás, elfoglaltság, ténykedés, tevékenység
actorszínész
actstettek
actualfolyamatban levő, tényleges, valódi, valóságos
actuallyvalóban, valójában
acuteéles, átható, égető, agyafúrt, akut, eszes, hegyes, heves, időszerű, heveny, minden hájjal megkent, ügyes, sajgó, sürgős, ravasz, kínzó, körmönfont
adhirdetés
adaptalkalmassá tesz, alkalmazkodik, átalakít, átdolgoz, hozzá alkalmaz, hozzá illeszt
adaptationalkalmazás, alkalmazkodás, átdolgozás, hozzáalkalmazás, hozzáillesztés, hozzárendezés
addegybevet, emel, hozzáad, hozzájárul, hozzájön, hozzátesz, hozzátold, összeköt, szaporodik, összead
addedadott, hozzáadott, hozzáadta
addinghozzáadva, összeadás
additionösszeadás, összegzés
additionalpótlólagos, további
addressbeszéd, előadás, címez, beszél, beszédet intéz, beszédet mond, cím, címzés, ír, irányít, üdvözöl, viselkedés, szólít, ügyesség, megszólít, modor, küld
addressedcímzett
addressescímek
addshozzáad
adequateadekvát, kielégítő, megfelelő
adjacenthatáros, közeli, mellette fekvő, szomszédos
adjustmentbeállítás, behangolás, beigazítás, beszabályozás, elintézés, elrendezés, kiegyenlítés
administrationbeadás, adminisztráció, államapparátus, adás, igazgatás, kabinet, kormányzat, közigazgatás, kormány, kormányzás, ügyintézés, nyújtás
administrativeadminisztratív, közigazgatási
admissionbeengedés, beismerés, bebocsátás, bejutás, belépés, belépődíj, egyetemi felvétel, engedély, felvétel, elismerés, belépti díj
admitbebocsát, beenged, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged
adoptalkalmaz, elfogad, felvesz, magáévá tesz, örökbe fogad
adoptedörökbe fogadott
adoptionadoptálás, elfogadás, örökbefogadás
adultfelnőtt
advanceelőre jut, előrehaladás, előrehoz, előnyomul, előnyomulás, előretart, előléptet, előleg, előlegez, előad, előbbre jut, előmozdít, haladás/fejlődés, felemel, rangban előlép, kölcsön, kölcsönad, előzetes, emelkedik, javulás, halad, haladás, fellendít, fejlődés, emel, elősegít, előterjeszt
advancedhaladó
advantageelőny
adventurekaland, merész vállalkozás
adverseártalmas, ellenséges, ellentétes, kedvezőtlen
advertisementhirdetés, reklám
advertisingértesítés, hirdetés, hirdető, közlés, propaganda, publicitás, reklám, reklámszakma, tudósító, tudósítás
adviceértesítés, javaslat, tanács
adviseajánl, értesít, javall, tájékoztat, tanácskozik, tanácsol, tudósít, tanácsot ad
advisedbölcs, helyeselhető, józan, megfontolt, meggondolt, okos
advisertanácsadó
advisorytanácsadó, tanácskozási
aestheticesztétikai, esztétikus
affairdolog, esemény, eset, ügy
affectbefolyásol, érint, hat, hatással van vmire, színlel, tettet
affectedmesterkélt
affectingmegindító
affectionragaszkodás, szeretet, szeretet/vonzalom, vonzalom
affectsbefolyásol
affordad, győz vmit, módjában van megtenni vmit, nyújt
afraidfélő
AfricaAfrika
Africanafrikai, néger
afterazután, far-, hátsó, hátulsó, miután, modorában, mögött, szerint, után(a), utó-, utána, után
afternoondélután, délutáni
afterwardsazután, később
againezután, ismét, ezenfelül, egyébként, ezenkívül, ismételten, megint, továbbá, újból, újfent, újra, vissza-
againstellen
ageéletkor, érlel, kor, öregít, öregszik
agedkoros
agencyiroda, hatóerő, képviselet, közbenjárás, működés, tevékenység, ügynökség
agendalista, napirend
agentképviselő, hatóanyag, közeg, közvetítő, okozó, tényező, természeti erő, ügynök
aggressionagresszió, támadás, támadás/agresszió
aggressiveagresszív, támadó, veszekedő, veszekedős
agoelőtt, ezelőtt
agreeegyetért, egyezik, egyeztet, egyezséget köt, kijön vkivel, megállapodik, megfelel, összhangban áll, megegyezik
agreedkölcsönösen megállapított, kölcsönösen megállapodott, megbeszélt, megegyezés szerinti
agreementegyezmény, egyeztetés, megállapodás, megegyezés
agriculturalmezőgazdasági
agriculturemezőgazdaság
aheadelöl, előre
aidelősegít, előmozdít, megsegít, segéderő, segédeszköz, segédkezik, segédlet, segély, segítség, támogat, segít, segítőtárs
aidsszerzett immunhiányos megbetegedés
aimcél, céloz, célba vesz, célkitűzés, célpontra irányít, célzás, igyekszik, irányoz, megcéloz, szándék, törekszik, ráirányít
airlég, huzat, látszat, fellépés, dallam, egykor, fitogtat, ária, arckifejezés, dal, levegő, szárít, szellőztet, viselkedés, szellő, repülő, korán, külszín, kimond, légi-, légügyi-
aircraftrepülőgép
airlinelégitársaság
airportreptér, repülőtér
alarmalarmíroz, felizgat, izgat, aggaszt, aggodalom, felver, ijedtség, fellármáz, felriaszt, készenlétbe helyez, ijeszt, megijeszt, riadalom, vészjel, riaszt, riasztóberendezés, riadó, megrémít
albeithabár, jóllehet, noha
AlbertAlbert
albumalbum, nagylemez
alcoholalkohol
AlexSanyi
AlexanderSándor
alikeegyaránt, egyforma, egyformán, hasonló, hasonlóan, ugyanúgy
aliveélénk, életben lévő, eleven, élő
allmind, az összes, az egész, csupa, egész, egészen, mindaz, minden, összes, összesen, valamennyien, világmindenség, teljesen, valamennyi, teljes
allegedállítólagos
allegedlyállítólag
alliancealosztály, szövetség
alliedszövetséges
alliesszövetségesek
allocated(le)foglalt
allocationelhelyezés, juttatás, kiosztás, kiutalás
allowad, enged, állít, elismer, engedélyt ad, hozzájárul, nyújt, vél, engedélyez, ítél, megenged
allowanceengedmény, csökkentés, (ár)engedmény, árengedmény, engedélyezett összeg, levonás, ráhagyás, térítés, pótlék, juttatás, kedvezmény, tűrés
allowedmegengedve
allowingmegengedve
allowsmegenged
almostmajdnem
alonecsak, csakis, egyedül, kizárólag
alongelőre, hosszában, hosszirányban, magával, mellett, mentében, mentében végig, mentén, vele, tovább
alongsidehosszában, oldala mellé, oldala mellett
alreadymár
alsoezenfelül, is, nemkülönben, szintén, szintúgy, ugyancsak
alterátalakít, átalakul, megváltozik, megváltoztat, módosít, módosul, változik, változtat
alteredmegváltoztatott
alternativealternatív, alternatíva, vagylagos, választás
alternativelyvagylagosan
althoughbár, habár
altogetherteljesen
alwaysállandóan, folyton, folytonosan, mindig, örökké, örökösen
am(vagyok)
amazingbámulatos, csodálatos, elképesztő, különleges, meglepő
ambassadornagykövet
ambiguityfélreérthetőség, kétértelműség, kettős értelem
ambiguousbizonytalan, félreérthető, homályos, kétértelmű, kétséges, nehezen érthető, kétes, zavaros
ambitionambíció, becsvágy, becsvágyás, érvényesülési törekvés, nagyravágyás, törekvés, kitűzött cél
ambitiousambiciózus, becsvágyó, igényes, nagyra törő, nagyravágyó, törekvő
amendmenthelyesbítés, javítás, kiegészítés, módosítás
AmericaAmerika
Americanamerikai
amidamid, közepette, között, közt, közte
amongközé, között
amongstközé, között
amountmennyiség, összeg, összeget elér
amplebő(séges), bőséges, elegendő, tágas, terjedelmes
AmsterdamAmszterdam
anegy, és ha, ha, ha pedig, mintha
analogyanalógia, hasonlóság, megfelelés
analyseanalizál, elemez, megvizsgál, vizsgál
analysisanalízis, elemzés, felsőbb mennyiségtan, vegyi összetétel
analyticalanalitikai, analitikus, elemző
ancientantik, ősi, régi
andés, ha, meg, mintha
angerbosszant, bosszúság, düh, felbosszant, felmérgesít, harag, indulat, mérgesít, méreg, harag/düh
angleátlós vágat, horog, horgászik, sarok, szemléleti mód, szög, horgászbot, eltér, eltérít, elfordít, egyoldalúan állít be vmit, elferdít (hírt), elfordul, beállítás, beállítottság, horgászkészség, szögalakban meghajlít, szögben elfordul, figyelem középpontjába állít, szemszög, hangsúlyoz, irány, meghajlít, szempont, keresztlabdákkal játszik, kiélez, keresztbe üt, ferdén elfordul, szöglet, törekszik vmire, zug, szögvas
angrydühös, bosszús, égő, fájó, fenyegető, gyulladt, mérges, viharos, haragos, indulatos
animalállat, állat-, állati, élőlény
AnnAnna
AnneAnna
anniversaryévforduló
announcebejelent, bemond, kihirdet, közöl, meghirdet
announcementbejelentés, hirdetmény, kiírás, közlemény
annualegy évi, egynyári növény, évenkénti, évi, évkönyv
annuallyévenkénti
anonymousnévtelen
anotheregy másik, másik
answerműködik, felelet, érdemes, felel, kifizetődik, megfelel vminek, megoldás, reagál, megoldás (feladaté), megválaszol, visszavágás, válasz, válaszol, védekezés, válaszbeszéd, reflektál, riposzt
answersválaszok
antibodyellenanyag
anxietyaggály, aggodalom, aggódás
anxiousaggódó, nyugtalan, türelmetlen
anyakármi, bárki, akárki, bármely, bármelyik, semmivel, valaki, bármi, valami, valamivel
anybodyakárki, bárki, valaki
anyonebárki
anythingbármi
anywayakárhogy, akárhogyan, egyébként, így is úgy is, különben is, mindenesetre, mindenképpen, valahogyan, valahogy
anywhereakárhol, bárhol, bárhová, sehol, sehová, valahol, valahová
apartfélre, ketté, külön, szét, távol egymástól, távolságra egymástól
apparatusberendezés, készülék
apparentkétségtelen, látható, látszólagos, nyilvánvaló, világos
apparentlykétségtelenül, nyilvánvaló(an), nyilvánvalóan
appealesdeklés, felhívás, csáb, fellebbezés, fellebbvitel, felhívást intéz, fellebbez, folyamodik, fordul, folyamodás, varázs, vonzerő, fordulás, könyörgés, könyörög, kérés
appearfeltűnik, megjelenik, mutatkozik
appearancefellépés, látszat, jelenés, külsőségek, megjelenés, látomás, kísértet, perbe bocsátkozás, szellem, külső
appearingkinézésű, külsejű
appearsmegjelenik
appendixmelléklet
applealma
applicablealkalmazható
applicationalkalmazhatóság, alkalmazás, alkalmazási terület, bevonás, igyekezet, kérelmezés, kérés, kérvény, elmélyedés, felhasználás, felhasználási terület, kérelem, folyamodvány, iparkodás, használat, felhasználhatóság, szorgalom, pályázat, ráillesztés, szellemi erőfeszítés, ráhelyezés, figyelem
applicationsalkalmazások
appliedalkalmazott, felhasznált
appliesalkalmazottak
applyfelrak, érvényes, alkalmaz, felhasznál, felvisz, felhord, ráerősít, ráilleszt, vonatkozik, ráhelyez, fordít, használ
appointedkijelölt, kinevezett, kitűzött
appointmentállás, kinevezés, megbeszélés, megbeszélt időpont, randevú, találkozó, megbeszélt találkozó
appointmentsberendezés, berendezési tárgyak, felszerelés, felszerelési tárg
appraisalbecslés, értékelés, felbecsülés
appreciateértékel, becsül, felmegy az ára, helyesen ítél meg, megbecsül, méltányol, nagyra becsül, tisztán lát
appreciatedmegbecsült
appreciationelismerés, élvezés, áremelkedés, helyes megítélés, értékelés, értéknövelés, megértés, méltánylás, megbecsülés, méltatás, nagyra értékelés
approachbeállítás, bekötőút, hozzáállás, közeledik, közelít, felfogás, feljáró, közelítés, megközelit, közeledés, szemléletmód, megközelít, odavezető út, szemlélet, megközelítés
approachingközeledő, közelgő, közeli, közeli/közelgő
appropriateelőirányoz, eltulajdonít, alkalmas, átutal, helyes, félretesz vmi célra, fordít vmi célra, illő, helyénvaló, kisajátít, megfelelő, kiutal
appropriatelymegfelelően
approvalbeleegyezés, elfogadás, helybenhagyás, helyeslés, hozzájárulás, imprimatúra, jóváhagyás, nyomási engedély
approvedengedett, tudomásul szolgál
approximatelyhozzávetőleg, hozzávetőlegesen, körülbelül
Apriláprilis
aquariumakvárium
Arabarab, arab ember, arab ló, arab nyelvtudás, arab nyelv
arbitrarykorlátlan, önhatalmú, önkényes, tetszés szerinti, tetszőleges
archboltív, beboltoz, bolthajtás, boltívet alkot, boltoz, huncut, ív, boltozódik, pajkos, törzsdöntés hátra, ravaszkás
archaeologicalarcheológiai, régészeti
archbishopérsek
architectépítész, építészmérnök
architectureépítészet, építőművészet
arevagy, vannak
areafelszín, felület, légtér, terep, térség, terület
arenaaréna, küzdőtér
ArgentinaArgentína
arguebizonyít, érvel, megvitat, vitatkozik
argumentbizonyíték, érv, érvelés, okoskodás, szóváltás, vita
argumentsbizonyítékok
arisefelkel
armág, ágazat, elágazás, fegyverkezik, fegyvernem, felfegyverez, folyóág, kar, ruhaujj
armedfegyveres
armieshaderők
armsfegyver
armyhadsereg
arosekeletkezik
aroundfelé, itt-ott, körülbelül, körös-körül, körül, közel, minden oldalon, mindenfelé, minden irányban, táján
arrangeelintéz, elrendez, intéz, megállapodik, megegyezik, rendez
arrangement(el)rendezés, elhelyezkedés, berendezés, egyezség, elintézés, elrendezés, megállapodás, rendberakás, tagoltság, megegyezés, elsimítás
arrangementselőkészületek, intézkedés
arrayelrendez, rend, sor, sorba állít
arrestlefoglal, lefoglalás, lefékez, lefog, feltartóztatás, feltartóztat, gátol, leköt, letartóztatás, megakadályoz, leszorítás, letartóztat, megállít, őrizetbe vétel, zár alá vétel, őrizetbe vesz, megakadályozás, megakaszt
arrivalbefutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány
arrivemegérkezik, megérkezni
artmű-, csel, készség, furfang, illusztráció, mesterkedés, művészi, rajz, művészet, művészeti, tudomány, ügyesség, rajzóra, tehetség
articleágazat (hité), cikk, újságcikk
articlesbekezdés
artificialerőltetett, mesterséges, szintetikus
artistfestőművész, művész
artisticművészi
artsbölcsészet, bölcsészettudomány, bölcsésztudományok, művészetek, rajzóra, széptudományok
asamennyire, amint, ahogy, ahogyan, hogy, mint, mivel, amint éppen, bárhogy, bármennyire, bár, ugyanolyan, olyan, mint amilyen, mintha, minthogy, mint aminő
AsiaÁzsia
Asianázsiai
asideel, el-, félre, félre-, félre mondott megjegyzés, félreszólás, mellé, oldalt, részlet, oldalvást, mellékkörülmény, halkan mondott megjegyzés
ask(meg)kérdez, felkér, hív, kér, kérdez, kérdezni, meghív, megkívántatik, szükséges, szükségeltetik, megkér, megkérdez
askskérdez
aspectaspektus, fekvés, külső forma, külső megjelenés, helyzet, alak, arckifejezés, külső, igei aspektus, igeszemlélet, látvány, jelleg, megjelenés, szempont, tekintet, szemszög, nézőpont, szemlélet, megvilágítás, kép
assaulterőszakot követ el, megtámad, ostromlás, ostromol, roham, rohamoz, támadás, tettleg bántalmaz, veszélyes fenyegetés
assemblygyülekezet, gyűlés, összejövetel, összeszerelés, sorakozó
assesselőír, felbecsül, kivet, megállapít
assessmentértékelés, felbecs(ü)lés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó
assetbirtok, előny, nyereség, vagyon, vagyontárgy
assetsaktívák, cselekvő vagyon, hagyatéki vagyon, kintlévőségek, követelések, vagyon, vagyoni érdekeltség, tőke, vagyontárgyak
assignedkijelölt
assistelősegít, hozzájárul, kisegít, részt vesz, segít, támogat
assistancesegédlet, segély, segítség, támogatás
assistantalkalmazott, asszisztens, helyettes, helyettes-, kisegítő, pót-, segéd, tanársegéd, segéd-
associatedösszekapcsolt
associationegyesület, asszociáció, egyesülés, egylet, érintkezés, kapcsolat, szövetség, társaság, társítás, társulat, társulás
assumemagának követel, feltesz, feltételez, elvállal, elfogad, felölt, magának tulajdonít, megterheli magát, színlel, terheli magát, ölt, felvesz, magára vállal, tettet, vállal, magára vesz
assumedál, állítólagos, feltételezett, hamis, hipotetikus, tettetett
assumingfeltételezve
assumptionfeltételezés, felöltés, feltétel, elbizakodottság, altétel, előfeltétel, feltevés, hipotézis, követelmény, nagyravágyás, szűz mária mennybemenetele, tettetés, posztulátum, színlelés, önteltség
assurancebizonyosság, biztosítás, biztosíték, garancia, ígéret, magabiztosság, önbizalom, jótállás, szavatolás
at-kor, -nál, -nél
AthensAthén
AtlanticAtlanti-óceán
atmosphereatmoszféra, légkör
atomicatom-, atomhajtású, atommeghajtású, atomokra vonatkozó, parányi, rendkívül kicsi, szabad atomokból álló
attachedbekötött, együttjáró, erősített, felkötött, hozzáerősített, kapcsolt, kötött, odakötött, velejáró, vkinek szolgálatában álló, vmilyen minőségben működő, vminek szolgálatában álló, rögzített
attachmentcsatlakoz(tat)ás, egybefűzés, függelék, hozzáerősítés, hozzákapcsolás, kellék, lefoglalás, letartóztatás, letiltás, ragaszkodás, tartozék, szeretet
attackelhasználódás, fogás, kimarás, korrózió, maratás, megtámad, megtámadás, roham, támad, vegyi támadás, támadás
attainmentelérés, megszerzés, szerzemény
attemptkísérlet, megkísérel, megpróbál, merénylet
attemptingkísérletezés
attemptskísérletek
attendeljár, ápol, ellát, részt vesz, látogat, segédkezik, követ, gondoz, jelen van, megnéz, velejár, kísér, kiszolgál, vigyáz, szolgálatára áll, kezel, hallgat
attendancelátogatottság, érdeklődés, hallgatóság, jelenlét, ápolás, ellátás, gondozás, kíséret, látogatás, kiszolgálás, jelenlevők, kezelés, megjelenés, részvétel, résztvevők
attentionfigyelem, figyelmesség, gond, kezelés, udvariasság, gondozás, karbantartás, vigyázat
attitudeállásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés
attractvonz
attractionvonzás
attractivebájos, elbájoló, csábító, csalogató, ínycsiklandó, megnyerő, vonzó, szemrevaló, kellemes, előnyös
auctionárverés, aukció, elárverez
audiencehallgatóság, kihallgatás, közönség
auditrevízió, ellenőriz, átvizsgál, egyetemi előadásokat látogat, könyvvizsgálat, rovancs, megvizsgál, vizsgál, vizsgálat, revideál, rovancsol, rovancsolás
Augustaugusztus, magasztos
AustraliaAusztrália
Australianausztráliai, ausztráliai angolság, ausztráliai ember, ausztráliai nyelv
AustriaAusztria
authenticautentikus, hiteles, hitelt érdemlő, igazi
authoríró, okozó, szerző
authoritieshatóság, hatóságok
authorityfennhatóság, engedély, felhatalmazás, forrásmű, hatóság, meghatalmazás, szakértő, szaktekintély, tekintély, jogosultság, hatalom
authorsszerzők
automaticautomata, automatikus, gépies, ön-, önkéntelen, revolver, önműködő, önműködő fegyver
automaticallyautomatikusan, gépiesen, önműködően
autonomousautonóm, önkormányzati, önrendelkezésű
autonomyautonómia, önkormányzat, önrendelkezés
autumnősz, ősz(i)
availabilityelérhetőség, érvényesség, felhasználhatóság, hozzáférhetőség, lehetőség, használhatóság
availablebeszerezhető, elérhető, érvényes, felhasználható, megszerezhető, rendelkezésre áll, igénybe vehető, kapható, rendelkezésre álló
averageátlag, átlagérték, átlagol, átlagos, hajókár, közepes, számtani középarányos, számtani középérték, számtani közép, havária
aviationlégi közlekedés, repülés
avoidelkerül, kitér vmi elől
awarddíj, adományoz, diploma, döntés, ítél, ítélet, jutalom, megítél, pályadíj, odaítél, oklevél
awardsdíjak
awareelővigyázatos, felkészült, körültekintő, óvatos, tájékozott, tájékozott vmi felől, vmi felől tájékozott, vmiről tudomással bíró, vmit ismerő, vminek tudatában levő
awarenesstudatosság
awayel, messzire, rendületlenül, távol, tovább
awfuláhítattal telt, áhítatos, áhítatot keltő, borzalmas, irtózatosan, félelmetes, rémes, borzasztóan, irtózatos, rémesen, szörnyű, tiszteletet keltő, ijesztő, félelmes, rémítő, rettenetesen, szörnyen, rettenetes, borzasztóOszd meg másokkal
Facebook Twitter Delicious Digg Reddit StumbleUpon Technorati Google Reader Google Bookmarks Windows Live Tumblr Yahoo! NetVibes iWiW Startlap Blogtér Linktér Urlguru

Ingyenes online angol nyelviskola


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.