Angolul Magyarul
to know tudni
to want akarni
to understand megérteni
to remember emlékezni
to see látni
to forget elfelejteni
to hear hallani
to recognize felismerni
to smell szaglani
to taste ízleni
to love szeretni
to hate gyűlölni